Услуги

УслугиУважаеми родители,
Пред Вас е амбициозен екип от учители с ярка индивидуалност, доказан висок професионализъм на национално и международно ниво.

Предлагаме оригинална образователна програма одобрена от Министъра на МОН с основни акценти:

1. Укрепване физическото здраве на децата чрез:
- развиване физическата дееспособност, отглеждане и възпитание в екологически чиста среда, ежедневна връзка с природата, пълноценно и здравословно хранене;
- възпитаване потребност към игрите, физическите упражнения и спорта;
- укрепване на мускулатурата и повишаване съпротивителните сили на организма и закаляване на детския организъм

2. Стимулиране творческото, интелектуално и социално-психологическото развитие чрез:
- приобщаване на детето към общочовешките ценности и култура;
- осигуряване на възможност за свободно изразяване и придобиване култура на поведение;
- насърчаване самоизявата и творчеството в различните сфери на дейността на детето.

 

УслугиЗаниманията са обединени в четири интегративни блока:

1. Спорт, разходки, ежедневна връзка с природата, екология, йога, плуване, ски, туризъм, спортни игри. Ежедневни занимания за развитие на физическата дееспособност чрез игри и упражнения, заложени в програмата за всяка възраст.

2. Художествено-естетически дисциплини:

- МУЗИКА - развитие музикално-творческите способности на децата чрез пеене, слушане, ритмика, танци, солфеж, елементарна теория и история на музиката, творчески импровизации. Детето разполага с индивидуална тетрадка Музикална приказка, чрез която се подпомага подготовката му по музика. Помагалото е одобрено от МОН.

- ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - рисуване, моделиране, апликиране, декорация, дизайн. Овладяване изобразителни техники и умения - работа с темпер, фулмастер, моливи, природни материали, смесена техника. Детето разполага с индивидуална тетрадка Хайде да рисуваме, чрез която се подпомага подготовката му по изобразително изкуство. Помагалото е одобрено от МОН.

- ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА - запознаване с класически и съвременни художествени произведения за деца, драматизации, театър, пантомима, музикални сценки, импровизации, музикално-куклени представления. Детето работи в индивидуална тетрадка по художествена литература Люлка от лъчи, която подпомага възприемането на произведенията. Помагалото е одобрено от МОН.

3. Общообразователна подготовка и подготовка за 1-ви клас:
- Яслени групи /от 1г.6м. до 2г. 5м./. Групите са деца от 10-12 деца. Ежедневно се работи за физическото им укрепване, формиране на навици при хранене, самообслужване, игра, тоалет и др. Интелектуалното и умствено развитие се стимулира с ежедневни занимания по програма за яслена възраст, одобрена от МОН. Всяко дете има две учебни помагала /тетрадки/, в които детето работи през учебната година рисува, апликира, разглежда, посочва, назовава, разказва и т.н.

- Детска градина и Подготвителни групи за училище. Децата са разпределени по възраст в първа, втора и Подготвителна група 5-6 и 6-7 годишни деца. Подготовката се провежда по програми одобрени от МОН.